Voor Auteurs

Auteursrichtlijnen Signaal

Signaal publiceert artikels die relevant zijn voor de praktijk van de revalidatie van personen met een handicap waarbij de integratie in de samenleving centraal staat. Dat omvat de diagnose en behandeling van stoornissen in de visuele, auditieve en motorische ontwikkeling, in de spraak-, taal- en leerprocessen en de daarmee samenhangende belevingsaspecten. De redactie wil de lezers informeren over actuele ontwikkelingen op dat terrein.

Manuscripten worden naar het redactiesecretariaat gestuurd. De bijdragen voldoen aan de heersende criteria voor vaktijdschriften.

  • De lengte van een artikel is maximum ca. 6000 woorden (lettertype Times New Roman, 12 pt, interlinie 1,5), voetnoten, tabellen, referenties en samenvatting inbegrepen.
  • Het artikel wordt bij voorkeur elektronisch aangeleverd in Word-formaat. Naam, adres, functie en werkadres van de auteur(s) worden vermeld.
  • De titel moet de inhoud weergeven. Een korte titel verdient de voorkeur; er kan eventueel een ondertitel worden toegevoegd (titel en ondertitel max. 15 woorden).
    Bij het artikel verwachten we een korte samenvatting (ca. 100 woorden) in het Nederlands.
  • Een duidelijke indeling van de alinea's (volgens het decimaal systeem: 1 - 1.1 - 1.1.1) gaat vergezeld van de nodige tussentitels met het oog op de leesbaarheid.
  • Tabellen worden gewoon in de tekst opgenomen. Ze worden voorzien van een volgnummer en een titel.
  • Figuren en grafieken worden tot een minimum beperkt. Ze worden in de tekst als figuur aangeduid en voorzien van een volgnummer en een titel. Duid in het artikel goed aan waar de figuur thuishoort.
  • Het is belangrijk tabellen, grafieken, figuren, enz. scherp, zuiver en contrastrijk aan te leveren, bij voorkeur elektronisch.
  • Verder houdt men zich voor het vermelden van literatuur en het maken van de literatuurlijst aan de normen van de APA (American Psychological Association, 6th edition, 2010).

De beoordeling geschiedt door de kernredactie. Als die niet onmiddellijk besluit het artikel op te nemen, worden oordeel en eventuele opmerkingen en/of suggesties voor herwerking aan de auteur(s) meegedeeld.

Auteurs van opgenomen artikels krijgen twee gratis exemplaren van het nummer waarin de bijdrage is verschenen.

Overname van artikels wordt toegestaan na schriftelijke overeenkomst met de redactie.

>> Download auteursrichtlijnen
>> Meer info

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140