images

Wetenschap

 

Doel en werking

Het Wetenschappelijk Platform en het Wetenschappelijk Netwerk zoeken en organiseren samenwerking tussen de praktijk in de gezondheids- en welzijnszorg en professionele wetenschappers van universiteiten en hogescholen. Er wordt vooral gewerkt met samenwerkingsverbanden tussen de sector van de Ambulante Revalidatie, de CLB’s, onderwijs, privaat werkende hulpverleners, diverse zelfhulpgroepen en een breed spectrum van wetenschappers uit universiteiten en hogescholen.

Clinici en wetenschappers werken vanuit een gemeenschappelijk belang: het veldwerk kan er alleen maar beter van worden als het op wetenschappelijke inzichten is gebaseerd en wetenschappelijk werk krijgt een directe hogere maatschappelijke waarde als het is gericht op en kan gebruikmaken van de rijkdom van het werkveld.

De opdracht van de Wetenschappelijk Platform en het Wetenschappelijk Netwerk bestaat in de eerste plaats uit het scheppen van gunstige voorwaarden om dergelijke gemeenschappelijke onderzoeksprojecten gestalte te geven. Ten tweede zetten zij zich in bij het bekend maken en beheren van de resultaten en de doorstroming naar de praktijk, o.m. door mee te werken aan vormingsinitiatieven voor personeel in de gezondheids- en welzijnssector.

Het Wetenschappelijk Platform onderzoekt de aangevraagde onderzoeksprojecten formeel op hun wetenschappelijke en praktische haalbaarheid en verwijst ze zo nodig door naar het ruimere Wetenschappelijk Netwerk. Verder heeft het platform tot taak de voortgang van lopende projecten te coachen en te waken over de resultaatgerichtheid van het nakomen van gemaakte afspraken.


 

Samenstelling

De kerndoelstelling van het Wetenschappelijk Platform en het Wetenschappelijk Netwerk is het doelgericht samenbrengen van praktijk en wetenschap. Sig zorgt daartoe voor een evenwichtige, multidisciplinaire samenstelling. Het lidmaatschap van het platform en het netwerk is vrijwillig. Sig is fier en dankbaar om een beroep te kunnen doen op een ruime groep van experten die door hun vrijwillig lidmaatschap de wetenschappelijke werking steunen en verrijken. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk (onderwijs)instellingen en sectoren te laten participeren die door hun wetenschappelijk werk en/of netwerk belangrijk zijn voor Sig.

Naast het evenwichtige is ook het multidisciplinaire karakter belangrijk. Het Wetenschappelijk Platform en het Wetenschappelijk Netwerk richten zich op de medische, paramedische en psychosociale hulpverlening in de gezondheidszorg, welzijn en onderwijs en streeft ernaar de professionele diversiteit van dit werkveld te weerspiegelen. Alle leden dragen door hun wetenschappelijke expertise en/of netwerk inzake wetenschappelijk onderzoek bij tot de realisatie van de kerndoelstelling van de wetenschappelijke werking van Sig.

In dat kader staan zowel het Wetenschappelijk Platform als het Wetenschappelijk Netwerk open voor nieuwe leden, hetzij ter vervanging van ontslagnemende leden, hetzij ter versterking van het evenwicht, de multidisciplinariteit of de expertise.

Voorzitter:
Nick Van Hamme (directeur CAR Impuls)

Leden:
Caroline Andries (VUB) - Geert Andries* (Sig) - Inge Antrop (UGent) - Dieter Baeyens* (KU Leuven) - Ivo Bernaerts* (Thomas More Antwerpen) - Caroline Braet (UGent) - Paul Corthals* (UGent & HoGent) - Marieke Coussens (Arteveldehogeschool) - Marina Danckaerts (KU Leuven) - Peter Paul De Deyn (UAntwerpen) - Miet De Letter (UGent) - Leo De Raeve (Onici) - Bert De Smedt (KU Leuven) - Greetje Desnerck* (Howest) - Annemie Desoete* (UGent & Arteveldehogeschool) - Pol Ghesquière (KU Leuven) - Hans Hellemans (UAntwerpen) - Christophe Lafosse (KU Leuven) - Wouter Lambrecht (PC Caritas) - Bea Maes (KU Leuven) - Jarymke Maljaars (KU Leuven) - Mieke Meirsschaut (Arteveldehogeschool) - Emmanuël Nelis (KAS/AZ Sint-Lucas Brugge) - Herbert Roeyers (UGent) - Hilde Roeyers* (Vives) - Mark Schittekatte (UGent) - Stefaan Singelée (Federatie CAR) - Evert Thiery (UGent) - Wim Tops (UHasselt) - Gunther Van Bost (UGent) - Tine Van Damme (KU Leuven) - Saskia van der Oord (KU Leuven) - Herman Van Hove* (Sig) - Kristiane Van Lierde (UGent) - Karla Van Leeuwen (KU Leuven) - Hilde Van Waelvelde* (UGent) - Dirk Van West (UAntwerpen & VUB) - Martine Vanryckeghem (UC Florida) - Viviane Vermeiren* (Sig) - Guy Vingerhoets (UGent) - Petra Warreyn* (UGent) - Steven Wellekens* (Federatie CAR), Inge Zink (KU Leuven)

De leden van het Wetenschappelijk Platform zijn aangeduid met een asterisk.

CONTACTEER ONS