images

Signaal Digitaal

 

Een artikel voor Signaal Digitaal? Richtlijnen voor auteurs

 
Signaal Digitaal, het tijdschrift van Sig vzw, publiceert artikels die relevant zijn voor de praktijk van de revalidatie van personen met een handicap waarbij de integratie in de samenleving centraal staat. Dat omvat de diagnose en behandeling van stoornissen in de visuele, auditieve en motorische ontwikkeling, in de spraak-, taal- en leerprocessen en de daarmee samenhangende belevingsaspect. De redactie wil de lezers informeren over actuele ontwikkelingen op dat terrein. 
 
Signaal Digitaal is de opvolger van het papieren tijdschrift Signaal. Online artikels vormen de basis, maar ze worden ondersteund door digitale kanalen (o.a. webinar en online discussieforum). In plaats van artikels op papier te bundelen in een nummer, stelt Signaal Digitaal ze stuk voor stuk online voor. Informatie op maat dus, met een online kantje, zodat professionele hulpverleners bijblijven in hun vakgebied. Hoe werkt het? Artikels vormen de basis voor een interactief online gebeuren. De auteur stelt de inhoud van het artikel kort voor in een webinar. Onmiddellijk daarna is interactie (vraagstelling, discussie, netwerking) mogelijk over het voorgestelde thema. 
 
Wie niet aanwezig kan zijn op het Signaal Digitaal webinar kan nadien uitgesteld kijken. We stellen de opname, samen met het artikel in PDF, als publicatie ter beschikking in de Sig-webshop. We beseffen goed dat niet alle artikels zich tot webinars zullen lenen. Het ligt in onze intentie om later ook losse artikels aan te bieden.
 
Manuscripten worden naar het redactiesecretariaat gestuurd via geert.andries@sig-net.be. De bijdragen voldoen aan de heersende criteria voor vaktijdschriften. De lengte van een artikel is maximum ca. 6000 woorden (lettertype Times New Roman, 12 pt, interlinie 1,5), voetnoten, tabellen, referenties en samenvatting inbegrepen. Het artikel wordt bij voorkeur aangeleverd in Word-formaat. Naam, adres, functie en werkadres van de auteur(s) worden vermeld. 
  • De titel moet de inhoud weergeven. Een korte titel verdient de voorkeur; er kan eventueel een ondertitel worden toegevoegd (titel en ondertitel max. 15 woorden).
  • Bij het artikel verwachten we een korte samenvatting (ca. 100 woorden) in het Nederlands.
  • Een duidelijke indeling van de alinea's (volgens het decimaal systeem: 1 - 1.1 - 1.1.1) gaat vergezeld van de nodige tussentitels met het oog op de leesbaarheid. Tabellen worden gewoon in de tekst opgenomen. Ze worden voorzien van een volgnummer en een titel. Figuren en grafieken worden tot een minimum beperkt. Ze worden in de tekst als figuur aangeduid en voorzien van een volgnummer en een titel. Duid in het artikel goed aan waar de figuur thuishoort. Het is belangrijk tabellen, grafieken, figuren, enz. scherp, zuiver en contrastrijk aan te leveren, zo mogelijk elektronisch.
  • Verder houdt men zich voor het vermelden van literatuur en het maken van de literatuurlijst aan de normen van de APA.
De beoordeling geschiedt door de redactie. Als die niet onmiddellijk besluit het artikel op te nemen, worden oordeel en eventuele opmerkingen en/of suggesties voor herwerking aan de auteur(s) meegedeeld. De auteur wordt vergoed voor het voorstellen van het artikel tijdens een Signaal Digitaal webinar. Overname van artikels wordt toegestaan na schriftelijke overeenkomst met de redactie.
 
Vragen of suggesties? Contacteer geert.andries@sig-net.be
CONTACTEER ONS