images

Vorming Professionelen

 

Via Sig is het mogelijk om een vorming in je organisatie te laten doorgaan. Ontdek hier ons aanbod voor vormingen op aanvraag:

# Emotieregulatie bij Kinderen & Adolescenten - Train de trainer EuREKA en Boost Camp
# Cognitive Disabilities Reconsidered-model (CDM)


 

Emotieregulatie bij Kinderen & Adolescenten - Train de trainer EuREKA en Boost Camp

 

Inschrijving voor vormingen in open aanbod:

- Train de trainer Boost Camp op 15 oktober 2024 in Gijzegem. Klik hier voor meer info.

- Train de trainer EuREKA op 25 oktober 2024 in Gijzegem. Klik hier voor meer info.

 

Vorming binnen je eigen organisatie?

Wens je de train de trainer rond EuREKA of Boost Camp te organiseren binnen je eigen organisatie dan kan dit voor groepen tot maximum 15 deelnemers. Interesse? Neem contact op met ons secreteriaat via e-mail: info@sig-net.be of telefonisch via het nummer 053 38 28 18.

 

Info over het thema

Emoties horen bij het leven en iedereen krijgt ooit wel eens te maken met intense emotionele gebeurtenissen die gepaard gaan met verschillende gevoelens zoals verdriet, angst en/of boosheid.  De manier waarop we met deze emoties omgaan, zal invloed uit oefenen op hoe jongeren ontwikkelen. Emotieregulatie speelt dan ook een belangrijke rol in de ontwikkeling en instandhouding van verschillende psychische problemen, zoals depressieve klachten, angst, eet- en gewichtsproblemen, verslaving, zelfverwondend gedrag, gedragsproblemen en verschillende pijn- en gezondheidsklachten. 

Daarom wordt emotieregulatie gezien als een transdiagnostisch mechanisme. Het transdiagnostisch perspectief gaat er van uit dat eenzelfde onderliggend mechanisme, zoals emotieregulatie, kan leiden tot verschillende problematieken of deze in stand houden. Transdiagnostische mechanismen worden tegenwoordig intensief bestudeerd omdat ze beter de complexiteit van mensen omvatten. Daarnaast winnen ze ook steeds meer aan belang binnen preventie- en interventie programma’s voor kinderen en adolescenten, met als doel het versterken van de veerkracht. 

Emotieregulatietraining voor Kinderen & Adolescenten
De huidige emotieregulatietraining is gebaseerd op de geëvalueerde Affect Regulatie Training (ART) voor volwassenen, ontwikkeld door Berking en Whitley (2014) en combineert verschillende modules uit de Cognitieve Gedragstherapie, Acceptatie en Commitment Therapie, Emotiegerichte therapie, oplossingsgerichte therapie en positieve therapie. Het doel van de training is het aanleren van zes cruciale emotieregulatie basiscompetenties, met name BC1) ademhalings- en spierontspanning, BC2) emotioneel bewustzijn, BC3) aanvaarden, BC4) effectieve zelfondersteuning, BC5) analyseren en BC6) het gebruiken van emotieregulatiestrategieën.

 

Voor elk van deze basiscompetenties werden leeftijdsadequate methodieken ontworpen. Uniek in deze training is het respecteren van de sequentie, waarbij het toepassen van de eerste basiscompetenties (BC1- BC5) een basis legt voor het optimaal benutten van het repertoire aan emotieregulatie strategieën (BC6). Aangezien het aanleren van optimale emotieregulatie aan kinderen en adolescenten best heftige gevoelens kan losmaken, verdient dit een professionele aanpak. Daarom is het erg belangrijk om de sequentie niet vroegtijdig stop te zetten of willekeurig één methodiek uit te kiezen. Aan Universiteit Gent is de laatste 10 jaar veel aandacht besteed aan de keuze van de methodieken die elk apart geëvalueerd werden bij kinderen en adolescenten, hetzij door anderen, hetzij door de onderzoekseenheid klinische ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Gent. 

EuREKA is ontwikkeld als interventieprogramma en kan aangeboden worden bij kinderen en adolescenten tussen 10 en 16 jaar oud binnen een klinische context.

De uitgebreide en diepgaande emotieregulatietraining beoogt het verhogen van de emotionele weerbaarheid en kan bovenop de reeds lopende standaard behandelprogramma’s ingericht worden.

Boost Camp is ontwikkeld als een preventieprogramma en kan aangeboden worden bij kinderen en adolescenten tussen 10 en 14 jaar oud, bij voorkeur tijdens de schooluren.

De training omvat diverse methodieken die inzetten op de belangrijkste kernelementen van elke emotieregulatievaardigheid. BOOSTCAMP is opgesplitst in zes modules met respect voor de vaste volgorde die hetzij wekelijks hetzij na elkaar in één intensieve twee- of driedaagse worden aangeboden, en beoogt hierdoor het verhogen van de emotionele weerbaarheid.

Praktische organisatie van de train de trainer EuREKA:

De train de trainer EuREKA bestaat steeds uit twee delen. Het eerste deel focust op theorie: hierbij ontvangen de deelnemers een online presentatie die zij op een zelf gekozen moment thuis of op het werk kunnen bekijken. Het tweede deel focust op praktijk: tijdens een interactieve dag maken de deelnemers kennis met het protocol aan de hand van oefeningen. 

 

Cognitive Disabilities Reconsidered-model (CDM)

Waarom een vorming over het Cognitive Disablities Reconsidered-model organiseren?

Therapeuten en zorgverleners werken regelmatig met cliënten met een ‘niet-aangeboren hersenletsel, NAH’ die in hun dagdagelijkse activiteiten beperkt worden door cognitieve problemen. Het ‘Cognitive Disabilities reconsidered-Model (CDM)’ reikt hen een kader aan om ook eens op een andere, een meer ‘globale’ manier te kijken naar cognitieve problematiek. Daarbij wordt het accent minder op de stoornissen op zich gelegd, maar meer op de concrete gevolgen ervan in het dagelijks handelen.

Deze globale benadering kan een goede manier zijn om op een relatief eenvoudige manier de aard en de ernst van cognitieve problemen in te schatten, het gedrag van cliënten beter te begrijpen en gepaste zorg- en therapieprogramma’s te ontwikkelen.

Het Cognitive Disabilities Model onderscheidt hiertoe zes niveau’s (‘levels’) van cognitief functioneren. Per niveau wordt onder meer beschreven:
• wat de cliënt nog wél kan en wat niet meer (handelingsbeperkingen);
• wat de meest geschikte woonomgeving is voor de cliënt en hoeveel assistentie hij hier nodig heeft;
• hoe ADL-taken verlopen en hoe de cliënt op dit vlak best geassisteerd en gestimuleerd kan worden;
• wat het leervermogen van de cliënt is en op welke manier hij/zij best nieuwe vaardigheden kan aanleren;
• welke dagbesteding het meest geschikt is.

Tot wie is deze vorming gericht?

Het Cognitive Disabilities-reconsidered Model (CDM) is bij uitstek een trans-disciplinair model dat nuttig kan zijn voor alle therapeuten, begeleiders en zorgverleners die werken met cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel, NAH die (complexe) cognitieve problemen hebben.

Wat omvat deze vorming?

Het vormingsaanbod bestaat uit:
• een collectieve basisvorming van een halve dag (vier uur + een pauze) in uw organisatie, verzorgd door een van onze trainers,
• de syllabus (cursustekst), de Nederlandse vertaling van bijhorende materialen (adviesfiches, CPT, RTI-E) en de toelating om deze materialen vrij te gebruiken in de eigen organisatie,
• bij voldoende interesse kan er bijkomende vorming, een terugkomdag of coaching georganiseerd worden door Sig, zodat personeelsleden de mogelijkheid krijgen zich nog verder te verdiepen in het model, de implementatie ervan in de organisatie of op de afdeling en het gebruik van de bijhorende materialen.

Wat is de kostprijs?

Deze vorming kost 400 euro + de verplaatsingskosten van de trainer aan wettelijk tarief. Hierin zijn geen onkosten bijgerekend voor de syllabus.

Vorming binnen je eigen organisatie?

Wens je een vorming rond het CDM te organiseren binnen je eigen organisatie? Neem contact op met ons secreteriaat via e-mail: info@sig-net.be of telefonisch via het nummer 053 38 28 18.

CONTACTEER ONS