images

Intervisiewerkgroepen

 

Intervisie als vorm van permanente vorming

Sig heeft onder meer als doelstelling hulpverleners een aantal mogelijkheden te bieden tot permanente studie en vorming. Naast studiedagen en workshops organiseert Sig ook intervisiewerkgroepen.

In eerste instantie worden deze georganiseerd voor personeel van de Centra voor Ambulante Revalidatie. De organisatie van de werkgroepen verloopt per werkjaar. Enkele werkgroepen hebben een eigen webpagina of een te downloaden publicatie.

De algemene coördinatie van de werkgroepen is in handen van Viviane Vermeiren. Per werkgroep is er een inhoudelijke coördinator (in het overzicht tussen haakjes vermeld). De werkgroepen komen om de zes weken samen. Er wordt per werkjaar een programma opgesteld. Daarnaast is er tijd voor het uitwisselen van informatie over recente studiedagen, publicaties, nieuwe tests of behandelingsmethodieken en gevalsbesprekingen.

>> Kies een werkgroep en lees het verslag van de werking van 2022-2023.

 

Taaltherapie bij kinderen

Het voorbije jaar was een boeiend en leerrijk werkjaar. Er waren vijf bijeenkomsten: drie halve en twee volledige dagen. De jaarthema’s waren het uitdiepen van de behandeling van spraak- en taalproblemen bij oudere kinderen met ontwikkelingsdysfasie, tips en taaladviezen voor ouders en het diagnostisch verslag bij ontwikkelingsdysfasie.

Tijdens elke werkgroepvergadering bespraken we tips, nuttige methodes en materiaal voor spraak- en taaltherapie bij kinderen met TOS, OD, ASS, al dan niet in combinatie met meertaligheid. Ook werd er voldoende tijd voorzien voor casuïstiek en het bespreken van studiedagen.

In 2023 -2024 werken we verder rond het diagnostisch verslag bij ontwikkelingsdysfasie en gaan we dieper in op het thema taal en executieve functies.

 

Hanen

Deze werkgroep bestaat  uit gecertificeerde Hanen-logopedisten, die (bij voorkeur) in de praktijk met de Hanen-strategieën werken of aan de slag willen met het organiseren van de oudercursus. De Hanen-oudercursus heeft tot doel ouders van jonge kinderen met problemen op het vlak van taal en communicatie te leren hoe ze op een responsieve manier in het dagelijks leven een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun kind. 

Het afgelopen werkjaar werkten we rond een aantal items:

 • Hoe brengen we de Hanen principes over in eenvoudige taal aan anderstalige ouders; uitwerken van een PowerPoint en opstellen van reminders
 • Bekijken van de nieuwe versie van 'Praten doe je met zijn tweeën'
 • Bekijken van materialen die helpen om communicatie uit te lokken
 • Ouderbegeleiding bij kinderen met autisme
 • Het gebruik van ondersteunende communicatie
 • Bespreken van filmpjes en casussen in het belang van oudercoaching

>> Hanen-web = informatiepunt over de Hanen Oudercursus in Vlaanderen

 

Autisme

De werkgroep bestaat uit een relatief grote groep enthousiaste mensen die dagdagelijks werken met kinderen en jongeren met autisme. De groep is zeer divers en bestaat uit psychologen, logopedisten, kinesitherapeuten en ergotherapeuten vanuit een diagnostische en/of therapeutische setting. De werkgroep komt ongeveer vijfmaal bijeen, waarvan twee volledige dagen. De drie halve dagen worden online georganiseerd. Verslaggeving gebeurt digitaal.

Tijdens het werkjaar 2022-2023 verdiepten we ons verder in het thema ‘lichaamsgericht werken bij kinderen met autisme’. Het vorige werkjaar werd het thema al opgestart, waarna er dit jaar verder heel wat voorbeelden van lichaamsgericht werken aan bod kwamen. Er werd ook geprobeerd om een soort van kader op te stellen, waarmee afgebakend werd wat lichaamsgericht werken allemaal kan omvatten en waarmee ook het belang ervan werd onderschreven. Ook werd gepoogd om de accenten waarop gelet moet worden bij het lichaamsgericht werken bij kinderen met autisme samen te vatten, alsook de uitdagingen waar we voor staan. Heel wat bruikbaar materiaal werd voorgesteld en tips werden gedeeld. 

Een ander groot thema dat aan bod kwam was ‘motivatie’. Samen werd er nagedacht over hoe motivatie voor therapie bij kinderen met ASS gestimuleerd kan worden. Het vergroten van kindparticipatie werd hierbij ook besproken.

Naast een regelmatig terugkerend ‘rondje’, waarbij ieder vanuit zijn eigen werkveld een vraag of opmerking mag stellen, houden we ook een materiaalbeurs met therapeutisch materiaal, werkboeken, (therapeutische) gezelschapsspelen, kijk- en vertelboeken, prentenmateriaal, vragenlijsten, enz. 

We delen informatie aan elkaar en ondersteunen elkaar in het diagnostisch en therapeutisch proces in de begeleiding van de kinderen met ASS. De bespreking van casuïstiek is een terugkerend onderwerp en wordt als waardevol ervaren. Gevolgde interessante studiedagen worden besproken. Op die manier komt op elke werkgroep een gevarieerd aanbod aan thema’s aan bod. Er wordt ook elke bijeenkomst stilgestaan bij recente wetenschappelijke inzichten. 

>> Informatiebundel ASS (gratis download)
>> Stimuleren van spel en verbeelding bij kinderen met autisme (gratis download)

 

Gehoor

Met deze werkgroep hopen we de kwaliteit van diagnose en behandeling van personen met gehoorverlies (zowel kinderen als volwassenen) te waarborgen en zo nodig te optimaliseren. De werkgroep gehoor kwam dit werkjaar vier keer samen (twee keer online en twee keer in Sig Gijzegem). 

Enkele topics komen elke vergadering terug: 

 • Casuïstiek: Elke deelnemer krijgt elke vergadering de kans een probleemstelling bij een bepaalde casus aan te brengen. Andere leden geven hierbij advies en vertellen over hun eigen ervaringen hierbij. 
 • Studiedagen: Wanneer een deelnemer een studiedag heeft gevolgd, wordt alle inhoudelijke informatie hierover doorgegeven. Studiedagen die het voorbije werkjaar aan bod kwamen waren het Symposium Gehoorverlies bij kinderen (Sig en AHS), en Tinnitus, hyperacusis en misofonie.
 • Elke vergadering worden enkele korte variapuntjes besproken. Deze worden ook aangeleverd door verschillende deelnemers van de werkgroep. Enkele voorbeelden: informatie uit werkgroep CORA, ouderbegeleiding, MUSI-CI training, enz.

Daarnaast worden tijdens de werkgroepvergaderingen specifieke topics uitgebreid besproken. Deze topics worden telkens in overleg met alle deelnemers bepaald. 

Tijdens de eerste vergadering hadden we vooral aandacht voor het therapiemateriaal ‘de kracht van de denkdieren’. Dit is een programma dat uitgewerkt werd door enkele therapeuten van Sint-Lievenspoort. Het traint de executieve functies bij kinderen. Gezien de problemen op het vlak van executieve functies bij kinderen met gehoorverlies, leek het ons interessant om dit even van dichtbij te bekijken. Er ging eveneens veel tijd naar het bespreken van casussen. 

In de tweede vergadering werd relevante informatie uit het overleg van werkgroepcoördinatoren met alle leden gedeeld. Daarnaast werd een presentatie gegeven omtrent meertaligheid bij kinderen met gehoorverlies. Ter opvolging van een topic van vorig werkjaar deelden we onze ervaringen met de CELF-V. Daarnaast werd de BRIEF-vragenlijst bekeken, net als enkele materialen voor het trainen van executieve functies en auditief geheugen. 

Op onze werkgroepdag hadden we in de voormiddag de firma Med-El uitgenodigd. We kregen info over alle nieuwigheden wat betreft CI en therapiemateriaal. Een deelnemer deelde ook een interessant artikel m.b.t. de herstelbehoefte van werknemers met een auditieve beperking. Ook het verminderen van de luisterinspanning en auditief-cognitieve training kwamen aan bod. Dit topic werd in de laatste vergadering verder uitgediept. Ook het CORGEE-onderzoek werd besproken. In de namiddag werkten we verder aan eigen therapiemateriaal. Vorig werkjaar werd hiermee gestart, dit jaar werkten we in onze verschillende groepen verder. De topics waarvoor materiaal wordt uitgewerkt: 

 • hoortraining voor volwassenen
 • hoortraining voor kinderen: subtiele verschillen
 • hoortraining voor kinderen: minimale paren 

Tijdens onze laatste vergadering nodigden we een externe spreker uit die het had over auditief-visueel-cognitief spraakverstaan. Dit leunde aan bij het topic rond auditief-cognitieve training van de werkgroepdag. 

 

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Afgelopen werkjaar wisselden we in de intervisiewerkgroep veel kennis en ervaringen uit op het vlak van diagnostiek en behandeling van personen met NAH. We deden dit o.a. door het delen van informatie over materialen, literatuur, studiedagen en het brengen en bespreken van casuïstiek. We volgden ook initiatieven op die genomen werden door o.a Hersenletsel Liga en Provinciaal Netwerk NAH Oost-Vlaanderen.

Het idee groeide om informatie op te stellen die personen met NAH kunnen geven aan personen waarmee ze in contact komen. Het gaat hierbij om aandachtspunten (m.b.t de gevolgen van het NAH), waarmee de omgeving rekening moet houden om de contacten zo vlot mogelijk te kunnen laten verlopen en de persoon met NAH in zijn kracht te laten staan. Het is de bedoeling dat dit informat eenvoudig gepersonaliseerd kan worden aan de specifieke noden. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan sensibilisatie van het brede publiek (personen met NAH en hun context) en van professionelen (ziekenhuizen, huisartsen, mutualiteiten, CLB). Dit idee zal het komende werkjaar verder geconcretiseerd en gefinaliseerd worden. 

>> Website NAH ambulant 


 

Meertalige kinderen in de ambulante revalidatie

Binnen de werkgroep meertaligheid bekijken we vaak materiaal i.f.v. diagnose en behandeling van taalmoeilijkheden en bekijken op welke manier deze kunnen worden ingezet bij meertalige kinderen. Het voorbije werkjaar hadden we hierbij onder meer aandacht voor de RTNA (Nederlandse aanpassing), SMOG, en een vragenboekje voor ouders (Samen met ouders) en filmpjes rond taalontwikkelingsstoornissen. 


Samenwerken met ouders is een terugkerend thema. We werkten dit jaar specifieke aan een informatiefolder voor ouders rond de werking van een CAR. Doel is hierbij de focus te leggen op laagdrempelige toegankelijke informatie die deels specifiek wordt ingevuld door ieder CAR. Deze brochure wordt volgend werkjaar afgewerkt. We volgen verder wat er gebeurt op het vlak van cultuursensitief werken en bespraken samen studiedagen en materialen. Ten slotte was er zoals steeds ruimte voor cases, artikels en vragen van de leden.

>> Webpagina Meertalige kinderen (publicaties, tips, literatuur, enz.) 

>> Tales at Home (vragenlijst professionals)


 

Ontwikkelingsstoornissen 0-3 jaar

Ouderparticipatie is al vele jaren een belangrijk topic in onze werkgroep. Hoe kunnen we ouders maximaal betrekken bij het behandelproces van het kind?

We startten met een brainstorm rond de knelpunten voor een vlotte ouderparticipatie en hoe we deze kunnen ondervangen. Het idee rijpte om een digitale tool uit te werken waarmee ouders thuis op een laagdrempelige wijze mee aan de slag kunnen. Er werd in kleine groepjes gewerkt rond enerzijds het uitschrijven van een visietekst, het uitwerken van concrete tips anderzijds. Het resultaat werd voorgelegd aan de Federatie CAR om te bekijken of en hoe deze tool verder uitgewerkt kan worden.
 
Daarnaast kwamen er verschillende kleinere vragen en thema’s aan bod die naar voor kwamen in het variarondje: gebruik observatieboxen en -lijsten, gebruik foto-interview, testing, vragen naar aanleiding van een casus, enz.

 

Psychomotoriek: bewegen in de grote ruimte

De werkgroep psychomotoriek kwam drie dagen samen. We wisselden praktijk en theorie met elkaar af. Naast de agenda-thema's die we samen vastlegden, was er ook tijd voor: casussen, doorgeven van vormingen, bekijken van motorische testing, doelstellingen SMART formuleren, verslaggeving, enz.

Het werd uiteindelijk een vruchtbaar jaar. De groep bestond uit 15 leden die allemaal een mooie inbreng hadden. De onderstaande thema's zijn aan bod gekomen. Binnen bepaalde thema's bekeken we vooral wat we als psychomotorisch therapeut kunnen beteken:
 • Aanleren van ADL-activiteiten
 • Informatie over DCD delen met ouders
 • Executieve functies in de grote ruimte  
 • ImPACT
 • Relaxatietherapie voor kinderen met ASS, samen met emotieregulatie (spanningsmeter) 
 • ICF-verslaggeving  
 • Vestibulaire revalidatie - Blikstabilisatietraining
 • Jasper
 • Sherborne  
   

 

ADHD

Tijdens het afgelopen jaar is vooral gewerkt rond het finaliseren van het bordspel rond psycho-educatie van ADHD. Hoe wordt het bordspel gespeeld? Wat zijn de spelregels? Dergelijke vragen zijn beantwoord. De opdrachten, vragen en wist-je-datjes zijn nagekeken en goedgekeurd. Ook de handleiding is klaar. Enkele maanden later probeerden we het spel uit met de leden van de werkgroep en daarna ook met kinderen in een CAR. Hieruit kwamen nog een aantal zaken die we bijwerkten. Zodoende is het spel klaar om ‘lowbudget’ uitgegeven te worden uitgegeven. Meer nieuws volgt. 

Verder werd het boek ‘Anders gaat ook’ en het AUVI-spel voorgesteld. ‘Anders gaat ook’ is geschreven door iemand die op latere leeftijd de diagnoses ADHD en ASS kreeg. Ze geeft veel tips. Het boek leest vlot en is aan te raden aan ouders. Het AUVI-spel is een spel om te leren hoe je een gezelschapsspel speelt. Als laatste is de inleefmodule ‘Leef mee met ADHD’ kort uitgelegd, nadat deze volledig op punt gezet is. Volgend jaar gaan we aan de slag met o.a. oudertrainingen, executieve functies en groepswerking en is er ruimte voor het behandelen van casussen.

>> Leeswijzer voor leerkrachten bij het zorgpad ADHD

>> Leeswijzer voor ouders bij het zorgpad ADHD

 

Sociaal werk

Afgelopen werkjaar lag de nadruk op het hanteerbaar maken van de sociale kaart. Hoe ga je om met de talloze nieuwe projecten? Waar vergaar je informatie rond wijzigingen in de sociale kaart? Hiervoor werd zowel in de grote groep als specifiek per regio afgestemd en ervaringen uitgewisseld. Binnen onze werkgroep is er ook steeds de mogelijkheid tot  casusbespreking. Ook wanneer collega's vragen hebben rond bepaalde topics, kan dit tijdens onze bijeenkomsten besproken worden.

 

Preventieadviseurs

Het pychosociaal welzijn kwam aan bod. Hoe gaat iedereen hiermee om in zijn centrum. Hoe kan je zaken laagdrempelig aanpakken? Soms sta je als preventieadviseur machteloos, maar voel je wel pijnpunten aan. 

 • Hoe kunnen we burn-out voorkomen/beperken? Hierbij aansluitend werd de nieuwe wetgeving inzake re-integratie besproken. Het re-integratietraject is individueel afhankelijk.
 • Hoe vult iedereen zijn taak als preventieadviseur in? Het is belangrijk dat het preventiebeleid ook gedragen wordt door de directie en collega’s.
 • Er werd gewerkt aan de onthaalbrochure. Wat moet hierin staan? Wordt het preventiegedeelte apart opgemaakt of gewoon toegevoegd? 
 • Wat zijn de verplichtingen rond asbest ?
 • Wat met EPC-keuring ?
 • Wijzigingen rond moederschapsbescherming
 • Info werd doorgegeven i.v.m. bijscholingen preventieadviseur 

 

Gehoor en verstandelijke beperking

Afgelopen werkjaar werd met de werkgroep gehoor en verstandelijke beperking naast het houden van intervisie verder gewerkt aan het vernieuwen van de website Rita hoort niet goed.

het volgende kwam aan bod:
 • Opnemen van alle aangepaste hoofdstukken in de vernieuwde website, nog steeds te bereiken via de oorspronkelijke link www.ritahoortnietgoed.be 
 • Verfraaien van de lay-out van de website
 • Under construction: nieuw hoofdstuk rond preventie: hoe draag ik zorg voor mijn oor en gehoor?

>> Projectwebsite 'Rita hoort niet goed' (online publicatie, filmpje, enz.)

 

ICF in de praktijk

Deze werkgroep ondersteunde de uitwerking van het draaiboek ‘Biopsychosociaal methodisch werken met ICF als tool. Een leidraad voor de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)’. Het draaiboek werd voor de start van het nieuwe werkjaar afgewerkt. Op 13/10/2022 resulteerde dit een webinar. Na het webinar werd het werkboek digitaal ter beschikking gesteld. 
 
Naar goede gewoonte startten we elke vergadering met de mogelijkheid om vragen te stellen die door de leden van de werkgroep worden beantwoord aan de hand van een intervisiemethodiek. De vragen die aan bod kwamen handelen over hindernissen waar collega’s op stuiten bij het implementeren van het BPS-handelen op hun werkvloer. We merken dat collega’s deze gesprekken als ondersteunend en inspirerend ervaren. 
 
Naast deze intervisieronde bepalen we elk jaar een aantal topics die we willen behandelen. Deze topics zijn meestal een uitvloeisel van de uitdagingen die geformuleerd worden in de intervisieronde. Dit jaar oefenden we onszelf op het achterhalen en correct formuleren van hulpvragen in functie van kwaliteit van leven, het formuleren van het kernprobleem (visie van het team), de hoofddoelstelling en de revalidatieplandoelen aan de hand van casusbesprekingen. Dit waren boeiende en uitdagende gesprekken. 

Het introduceren van ICF aan cliënten en cliëntsysteem zodat de ICF-taal ook hun taal wordt en zodat ze inzicht hebben in het functioneren van hun kind met de beïnvloeding van externe en persoonlijke factoren en in het methodisch handelen van het CAR was onze volgende uitdaging. We zochten samen naar de meest werkbare methodieken en vroegen Lien Van Evercooren om haar aanpak in Het Veer te Sint-Niklaas toe te lichten. 

Tijdens de laatste bijeenkomst introduceerden Pieter Vaes en Stien Hennaert van GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling – een deelwerking van VDAB) het ICF-spel. Het spel werd ontwikkeld om op een praktijkgerichte en laagdrempelige manier het werken met ICF te oefenen. 

Het was alweer een boeiend werkjaar en tevens ook het laatste werkjaar met Nadja als coördinator. Griet Ceenaeme en Sarah De Meulemeester zullen het volgend werkjaar met hun deskundigheid en enthousiasme de fakkel overnemen. 
 
>> Vragenlijst voor ouders gericht op hulpvragen

 

ADOS

Deze werkgroep telt een 12-tal leden, wat zeer werkbaar is. We zijn multidisciplinair, wat wil zeggen dat er diverse disciplines deelnemen en mensen vanuit verschillende werksettings (CAR en pediatrie). Er zijn mensen die recent opgeleid zijn, maar ook mensen waarvoor dit al vele jaren geleden is.

Vorig werkjaar werd er in de werkgroep ADOS voornamelijk aandacht besteed aan het samen bekijken en analyseren van een afname van de ADOS. Hierbij lag de focus vooral op de afname bij meisjes. Wat zijn struikelblokken? Hoe moeten bepaalde zaken geïnterpreteerd en/of gescoord worden? Wat zijn valkuilen? Verder kwamen hoofdzakelijk module 2 en module 3 aan bod, aangezien de leden deze het meeste moeten afnemen. Ook werden de onderzoeksverslagen bekeken en besproken welke informatie er hierin opgenomen wordt en op welke manier. De verschillende manieren van verslaggeving werden geanalyseerd. Ook het verschil tussen een aanvangsonderzoek of diagnostiek in therapiefase werd onder de loep genomen.

 

Jasper

De werkgroep Jasper vloeide spontaan voort uit de basisopleiding JASPER aan de UGent in mei 2018. Ondertussen bestaat onze enthousiaste ploeg niet enkel uit Vlaamse therapeuten. Ook twee Nederlandse JASPER-therapeuten i.o. sloten zich aan en in september 2023 verwelkomen we graag enkele nieuwe collega’s uit de opleidingsweek van oktober 2022.

Voor wie er nog onvoldoende mee bekend is: JASPER (Joint Attention, Symbolic Play, Engagement and Regulation) betreft een internationaal onderkend programma ontwikkeld voor jonge kinderen met ASS van 12mnd tot 8j. i.f.v. stimulatie van:
 • Gedeelde betrokkenheid: stimuleren initiaties door het kind en betrokkenheid wat leermogelijkheden creëert naar sociale communicatie en spel
 • Spel: stimuleren van frequentie, diversiteit, complexiteit en creativiteit binnen het spel i.f.v. ontwikkelingsadequaat spel, uitbouwen taal, stimuleren probleemoplossingvaardigheden, flexibiliteit, imaginatie en symbolische capaciteit
 • Emotieregulatie
Het merendeel van de vergaderingen hebben online plaats. Binnen elke werkgroepvergadering wordt uitgebreid aandacht besteed aan casuïstiek. Zowel i.f.v. het aanleveren van ideeën voor routines, gedeelde betrokkenheid, verzoeken ... als samen op zoek gaan naar antwoorden op uitdagingen die zich stellen (troubleshooting). Dit wordt als heel verrijkend ervaren. 
 
Eén van de mooie verwezenlijkingen van dit werkjaar betreft het afleveren van drie folders op maat van ouders en de bredere context: één met algemene info voorafgaand de start van JASPER en twee folders met duiding omtrent de spelontwikkelingsniveaus. Ook werd een eerste aanzet gegeven tot een overzichtslijst van spelmateriaal dat gedeeld kan worden met de context en werd een sjabloon voor oudergesprekken gedeeld. 
Gezien onze groep met JASPER-therapeuten gestaag groeit, besloten we verder een document met FAQ aan te leggen. Dit opdat iedereen ten allen tijde vlot informatie m.b.t. de assessment, therapie, tips naar regulatie, praktische organisatie … kan terugvinden. 
 
Ondertussen is ook de UCLA aan de slag met de verdere professionalisering van JASPER. Elk nieuwtje (vb. verschillende te raadplegen platformen, wijzigingen naar assessment, publicatie Nederlandstalig handboek)  hierover kom je ook via onze groep te weten!
 
Op vraag van allen zetten we ook dit jaar in op onze live-dag. Deze staat volledig in teken van in vivo JASPER-therapie aan drie cliënten met een verschillend ontwikkelingsniveau. Dit jaar werden we goed ontvangen in CAR Bolt. Het samen voorbereiden, om beurt toepassen en nadien reflecteren over de therapie blijkt telkens opnieuw ontzettend waardevol. Net als het creatief experimenteren met ongekend spelmateriaal. Ook naar volgend schooljaar is het onze expliciete wens om dit te hernemen!
 
 

Directies CAR intervisiewerkgroep

Groep 1: Er werd telkens ruimte gemaakt om samen te reflecteren over situaties waarmee een directie geconfronteerd wordt. Casusoverleg nam een belangrijke plaats in. Daarnaast was er voldoende tijd om ook praktisch organisatorische vragen aan bod te laten komen. Er werd kennis en expertise uitgewisseld rond hoe je omgaat met je medewerkers als leidinggevende.

Groep 2: Het voorbije jaar kon elke deelnemer aan het begin van de vergadering casussen of situaties inbrengen, waarmee hij/zij als directie wordt geconfronteerd. De vraag kon dan zijn om hierover van gedachte te wisselen, feedback te vragen of andere inzichten te krijgen om naar de situatie te kijken of ermee om te gaan. Op de volgende vergadering werd er steeds een kort terugkoppelmoment voorzien over de zaken die de vergadering ervoor werden besproken. De casussen en situaties konden ook een aanleiding zijn om materiaal, literatuur, websites, enz. te delen.
 
 

Diensthoofden CAR intervisiewerkgroep

In deze intervisiewerkgroep voor diensthoofden bespreken we concrete casussen en proberen we zo veel mogelijk verschillende perspectieven te bieden. We werken niet met jaarthema's, maar gaan aan de slag met wat zich aandient. Er wordt daarbij breed gekeken en we hebben extra aandacht voor het individuele groei- en leerproces.

 

 

 

 

 

 

Informatiebrochure 2023-2024

 

CONTACTEER ONS