Praktisch

Wat moet u weten?

Hieronder vindt u alle praktische informatie en het reglement van de Sig-docudienst. Samengevat komt het hier op neer:

  • Elke werkdag open van 9 tot 12 uur
  • Ontlenen is gratis
  • Maximum vijf werken per ontlening
  • De leentermijn bedraagt 3 weken
  • Raadpleeg de online catalogus
  • Ontleend materiaal kan worden opgestuurd (mits betaling van de verzendkosten)

 

Openingsuren - Toegankelijkheid

De Sig-docudienst in Gijzegem (Aalst) (>> routebeschrijving) is elke voormiddag open op werkdagen van 9 tot 12 uur. De docudienst is vrij toegankelijk voor iedereen, zowel voor (toekomstige) professionele hulpverleners als voor andere geïnteresseerden. De bezoeker kan voor informatie en begeleiding altijd een beroep doen op de medewerkers. Gelieve vooraf een afspraak te maken met Sarah Persyn.
 

Vragen om informatie

Alle vragen om informatie kunnen per e-mail worden gesteld. Inhoudelijke vragen worden voorgelegd aan Sig-medewerkers. Zij geven u gespecialiseerd advies. Vragen i.v.m. de collectie beantwoorden wij door u literatuurlijsten te bezorgen. Deze lijsten op trefwoord geven een idee van wat er nog meer voorhanden is over het gevraagde onderwerp.
 

Kopies nemen

Fotokopies mogen alleen van artikels worden genomen. De prijs per kopie bedraagt 0,15 euro. De docudienst is niet verantwoordelijk wanneer u elders kopies maakt van door Sig vzw ontleende werken.
 

Gebruik computer

De computers in de docudienst kunnen worden gebruikt om de catalogus te raadplegen of om informatie op het internet op te zoeken. Chatten, spelletjes spelen of bestanden downloaden is niet toegestaan.
 

Raadplegen

Alle in de docudienst aanwezige boeken, tijdschriften en andere informatiedragers kunnen door bezoekers van de docudienst worden geraadpleegd.

Zoeken in de catalogus is mogelijk via Bidoc. Dit bibliotheekprogramma biedt heel veel opzoekmogelijkheden, zodat u alles vindt wat u zoekt. De catalogus is zowel ter plaatse te raadplegen als op het internet (bij u thuis of op het werk). Online reservaties zijn mogelijk en worden onmiddellijk verwerkt.
 

Uitlenen

Lid worden?

U wordt lid van de docudienst bij de eerste ontlening. Deze gebeurt op voorlegging van het identiteitsbewijs. Wij respecteren de wet op de privacy: uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor Sig-medewerkers. U hebt het recht op inzage of verbetering van deze gegevens.

Reglement?

Wie zich als lid van de docudienst inschrijft, verklaart zich akkoord met dit reglement, dat hem bij inschrijving wordt overhandigd. Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de docudienst.

Welke werken?

Het merendeel van de boeken en het audiovisueel materiaal kan worden uitgeleend. De uitleenbaarheid wordt in de catalogus aangegeven. Niet uitleenbare werken zijn herkenbaar aan het etiket “Niet uitlenen”. Voor leden van Sig-intervisiewerkgroepen wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Uitlenen?

Het uitlenen van werken is kosteloos. U kunt maximaal 5 werken ontlenen voor een periode van 3 weken. Voor leden van de Sig-intervisiewerkgroepen is de ontleningstermijn 6 weken. Voor zeer intensief gebruikte publicaties is een kortere uitleentermijn vastgesteld. Materialen kunnen worden opgestuurd, mits betaling van administratie- en portkosten. De lener is verantwoordelijk voor de geleende publicaties. Controleer daarom de materialen op volledigheid en/op schade vooraleer u deze ontleent of wanneer u deze via de post ontvangt. Meld eventuele onvolledigheid en/of schade aan de medewerker van de docudienst om te vermijden dat u bij het inleveren aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer u materialen laat opsturen, is deze controle een verantwoordelijkheid van de medewerker van de docudienst. Bij het terugzenden van de ontleende werken vragen wij u het bewijs van verzending bij te houden tot u een ontvangstbevestiging via mail van de docudienstmedewerker onvangt. Dit bewijs vermijdt misverstanden.

Te laat terugbrengen?

Als u de ontleende werken te laat terugbrengt, betaalt u een boete van 0,30 euro/werk/week. De procedure bij het laattijdig binnenbrengen van werken verloopt als volgt: (1) Er wordt maximaal 2 keer een herinnering via e-mail verstuurd. (2) Vervolgens proberen wij telefonisch contact op te nemen. (3) Nadien versturen wij een aangetekende brief. De administratieve kosten hiervoor worden u aangerekend. Wanneer geen e-mailadres bekend is, worden alle herinneringen per post verstuurd. Aan het niet of niet tijdig ontvangen van de herinneringen kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het versturen van de aangetekende brief volgt een blokkade en kan niet meer worden geleend totdat men de publicaties heeft ingeleverd en de boete heeft betaald. Ontvangen we geen reactie, dan worden juridische stappen ondernomen.

Beschadiging of verlies?

Hebt u een werk beschadigd, dan moet u hiervoor een schadevergoeding betalen. Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald door de medewerker van de docudienst. Bij verlies van een ontleend werk betaalt u een boete die gelijk is aan de aankoopprijs van het werk of een forfaitair bedrag van 20 euro ingeval de aankoopprijs onbekend is.
 

Verlengen

Het verlengen van werken is kosteloos. De maximale verlengtermijn bedraagt zes weken (twee termijnen van drie weken). U kunt via e-mail of online via BIDOC verlengen. Een verlenging wordt enkel toegestaan als het werk niet door een andere gebruiker is gereserveerd. Leden van Sig-intervisiewerkgroepen kunnen één termijn verlengen zodat ze de werken maximum 12 weken kunnen houden. Als het werk wordt aangevraagd gedurende de verlengtermijn, wordt gevraagd dit vroegtijdig binnen te brengen. Als u te laat teruggebrachte werken verlengt, wordt de boete bij het inleveren van het werk betaald.
 

Reserveren

Als een werk is uitgeleend, kan een andere gebruiker dit reserveren. Het reserveren van werken is kosteloos. Het gebeurt aan de balie, telefonisch (053 38 28 18), via e-mail of online via BIDOC. Zodra het werk aanwezig is, wordt de aanvrager per e-mail verwittigd. Hij/zij kan de klaarstaande reservatie binnen de 14 dagen in de docudienst afhalen.

Dit reglement is in werking vanaf 1 maart 2011.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140