Praktijkcongres 'Ontwar de draad naar een ontwarde draad'

Thema
Geestelijke gezondheid
Type Praktijkdag
Code 070
Wanneer 26/04/2024
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 135,00 - € 115,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 25/04/2024
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

Extra info

Opgelet

Door het grote succes zijn de inschrijvingen afgesloten. Apart inschrijven blijft mogelijk, maar gebeurt in overleg om de verdeling van de workshops te bewaken. Wil je nog inschrijven, neem dan contact met ons op via info@sig-net.be. 

Praktijkcongres 'Ontwar de draad naar een ontwarde draad'

De draad, een model en een methode om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor therapeuten, begeleiders, leerkrachten, cliënten en ouders

Inhoud

Dit praktijkcongres staat geheel in het teken van het model en de methode ‘de draad. In de loop van de jaren is er heel wat ervaring opgedaan met het model en de methode en is er heel wat vertaling gebeurd door diverse mensen in diverse sectoren. De overstap van een model naar een methode en een concrete toepassing vraagt immers een proces van uitproberen en zoeken.

                                                                                 

Het moment is aangebroken om deze ervaringen en de concrete materialen die er zijn ontwikkeld te delen, zodat je als deelnemer concrete handvatten krijgt om aan de slag te gaan!

Tijdens de voormiddag zijn er lezingen vanuit het model van de draad en worden verschillende concrete materialen kort voorgesteld. In de namiddag kies je de workshop die best aansluit bij de sector waarin je werkt en leer je werken met de concrete materialen.

Programma

Onthaal vanaf 9u00

9u30 - 10u30: Lezing 'De draad als een dynamisch model: de belangrijkste evoluties van het model van de draad.'

Spreker - Gerrit Vignero

10u30 - 11u30: Lezing 'Iedere draad zijn handvat'. Deze lezing gaat over 12 handvatten, 12 concrete ingangen die aansluiten bij het model van de draad. Wat zijn belangrijke middelen die je als begeleider, leerkracht, therapeut, … kan gebruiken om aansluiting te vinden bij een kind, een jongere, een volwassene waarmee je vaak de draad verliest? Hoe hou je de intensiteit laag? Wanneer bied je ritmering? Wanneer werkt humor en overdrijving?

Spreker - Dimitri Dhaene

11u30 - 11u55: Pauze

11u55 - 12u45: Presentatie rond wat er is ontwikkeld rond de draad in verschillende sectoren. Een korte kennismaking met verschillende methodieken en materialen waaronder o.a. het intervisiespel 'Ontwarde draad', een poster en methodiek rond helpend begrenzen, een werkschema met ouders, een screeningsinstrument uit het onderwijs, een toolkit om therapeutisch te werken met kinderen en jongeren,... 

12u45 - 13u45: Lunchpauze met broodjesbuffet

13u45 - 16u30: Keuzesessie waarbij één van de onderstaande workshops kan gevolgd worden. Let op want het aantal plaatsen per workshop is beperkt!

Workshops 

Na je inschrijving ontvang je een mail waarin je een keuze kan maken. Deze mail wordt niet automatisch verstuurd.

Workshop 1: Op een integratieve en dynamische wijze begeleiden van kinderen en jongeren vanuit hun ontwikkelings-dynamisch groeiverhaal

Begeleiders

Karen Van Dyck is psychomotorisch therapeute (kiné), psychotherapeute met privépraktijk en leerondersteuner in leersteuncentrum Expant

Anja Hamaekers is gedragsdeskundige en sociaal verpleegkundige, psychotherapeute in de interactionele vormgeving (i.o.) en leerondersteuner in Leersteuncentrum Expant

Inhoud

Gebruik van het ontwikkelings-dynamisch kader binnen brede beeldvorming rond de cliënt of cliëntsysteem. Dit vanuit het “niet- weten” en actieve participatie van actoren. Ontschuldigend in gesprek gaan rond dynamieken en gedrag.  Inzetten op verbinding, gedeeld eigenaarschap op maat en maximale participatie van het kind/de jongere zelf.

We kijken naar emoties en emotieregulatie, naar hechting, prikkelverwerking en omgaan met agressie. Ook de spreidstand in sterke en nog zwakkere draden worden bekeken, we zoomen in hoe we hiermee systemisch kunnen omgaan binnen verschillende contexten. Verschillende hulpmiddelen waaronder een zelfgemaakt overzichtsschema, de toolkit ’Mijn Draadjes ‘doen zien’ en ‘zien doen’’ en andere materialen worden hierbij gebruikt.

Doelgroep cliënten

Kinderen, jongeren, ouders, gezinnen

Doelgroep publiek

Therapeuten, coaches, gezinsbegeleiders, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders,  leerondersteuners, leraren,…

 

Workshop 2: De draad als spoor in teams (residentiële werking)

Begeleiders

Edda Janssens is draadcoach, creatief agoog en bachelor in de orthopedagogie. Zij werkt als draadcoach op de diagnosedienst in Tordale vzw waar zij de thema’s de draad van Gerrit Vignero en emotionele ontwikkeling implementeert in de dagelijkse werking: coaching van ortho’s, teams en contextmedewerkers, ondersteuning bij vastgelopen cliëntsituaties, interne en externe vorming over de draad. Zij is mede-ontwikkelaar van het intervisiespel.

Inhoud

De draad van Gerrit Vignero heeft 3 ingangen. Tijdens de workshop wordt er ingezoomd op de ingang van ‘de begeleider’ en de ingang ‘situatie organiseren’.

Deze ingang biedt handvatten om als team terug het juiste spoor te vinden en om als medewerker terug te kunnen bijtanken. We ontdekken de dans van de begeleider.

Wat werkt voor cliënten werkt ook voor begeleiders: bestaande handvatten worden hertaald naar teamniveau.

We vertrekken vanuit de praktijk en er wordt interactief gewerkt. Kennis van de eerste drie draden is een meerwaarde om deze workshop te volgen.

Doelgroep cliënten

Cliënten met een (vermoeden) van een verstandelijke beperking

Doelgroep publiek

Begeleiders, teamcoaches en orthopedagogen

 

Workshop 3: Werken met de draad in mobiele begeleiding: Op stap met de draad

Begeleiders

Sophie Roose en Helene Van Hove werken beide in Ondo. Een dienst die psychosociale begeleiding biedt aan personen met een beperking die wonen in de regio Antwerpen

Inhoud

Ondo is een dienst die mobiel-ambulante psychosociale begeleiding biedt aan personen met een beperking. Hélène en Sophie vertellen jullie over het traject dat Ondo aanging om emotionele ontwikkeling en ‘de draad’ een plaats te geven in hun werking.

Hoe betrekken ze alle medewerkers? Hoe betrekken ze cliënten? En welk effect kan dat hebben op de samenwerking met hun netwerk?

Gaandeweg ontwikkelden zij een aantal tools om dit te ondersteunen, waaronder een interview met de cliënt en zijn/haar netwerk. Ze laten jullie ook zien hoe de draad vervlochten zit in de individuele begeleidingsprocessen.

Doelgroep cliënten

Volwassenen met een beperking

Doelgroep publiek

Begeleiders

 

Workshop 4: ‘Ontwarde draad’ als een mogelijke methodiek bij draadverhalen in het onderwijs

Begeleider

Katrijn Van Acker is orthopedagoog en mede-ontwikkelaar van het intervisiespel ‘ontwarde draad’. Zij maakt deel uit van het ondersteuningsteam De Accolade en geeft vorming rond de draad ‘draadverhalen’.

Inhoud

We bekijken hoe we vanuit de dagelijkse praktijk op weg gaan met de emotionele ontwikkeling van kinderen  en jongeren in een klascontext.

Hoe kan je vastgelopen situaties terug hanteerbaar krijgen en samen gedragen op weg gaan? Hoe krijg je zicht op de verbinding tussen jezelf en de leerling? Hoe voelt jouw draad als leerkracht met de leerling? Wat zijn mogelijke interventies die je als leerkracht kan doen om de draad te herstellen of versterken? Hoe kan het spel ‘ontwarde draad’ bijdragen aan een sterke verbinding in een vastgelopen situatie binnen de schoolcontext?

Opmerking: kennis van de begrippen bij ‘de draad’ is een meerwaarde bij het volgen van deze workshop.

Doelgroep cliënten

Kinderen en jongeren (BaO en SO)

Doelgroep publiek

Zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, leraren uit het (regulier) onderwijs en CLB-medewerkers.

 

Workshop 5: Werken met de draad in buitengewoon onderwijs: kansen en uitdagingen, een boeiende zoektocht om samen leven en samen leren vorm te geven

Begeleider(s)

Tine Van Wezemael is psychologe in de Sint-Rafaëlschool te Beveren, type basisaanbod en trekker van PGO de draad, Hilde L’Ecluse is orthopedagoog in Bubao type 2 De Vinderij te Lokeren en Dana Van Cauter is orthopedagoog in de Zonneroos te Aalst type 2.

Inhoud

Hoe zorgen we, op een haalbare manier, voor passend onderwijs, onderwijs op maat? In deze workshop verkennen we de uitdagingen en gaan we op zoek naar de kansen.

Hoe ga je methodisch aan het werk met het model van ‘de draad’ met leerkrachten en leerkrachtenteams in het buitengewoon onderwijs. Beeldvorming aan de hand van een screeningsinstrument, doelenkader en orthodidactiek volgens de draad. Aan de hand van een werkschema voor onderwijs en een groepsplan worden concrete voorbeelden gegeven die in de klas en op school te gebruiken zijn.

Hoe pas je een traject rond de draad toe op handelingsplanmatig werken (op individueel, groeps- en schoolniveau)? Hoe kan je werken vanuit groepsniveau? Hoe pas je de methode van de draad toe bij specifieke leerlingen waar het mee vastloopt?

We werken met casussen en gaan ook in op de mogelijkheden van groepsvorming.

Doelgroep cliënten

Kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs

Doelgroep publiek

Voor deelnemers die werken in het (buitengewoon) onderwijs, leersteuncentra of een CLB

 

Workshop 6: Op weg naar een gedeeld perspectief: de metafoor van de draad gebruiken als methodiek om een gedeeld perspectief te creëren tussen ouders en netwerk

Begeleiders

Marlies Vuchelen (maatschappelijk werkster), Ruth Spruyt (orthopedagoog) en Davy Mahieu (orthopedagoog) zijn verbonden aan Resonans vzw, een begeleidingsdienst voor personen met een beperking, voor hun omgeving en voor ouders van een kindje met een ongewone start.

Inhoud

De draad is een dankbare metafoor om de emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. In deze workshop willen we onze ervaring delen over hoe we in vzw Resonans hiermee aan de slag gaan bij cliënten met een (vermoeden van) een beperking en hun netwerk.

De draad geeft beeld en taal en creëert zo inzicht, afstemming en begrip tussen de noden achter het gedrag van de cliënt en de ouders of andere belangrijke contexten zoals onderwijs, leefgroep of dagcentra. We nemen jullie mee in hoe wij de beeldvorming organiseren maar nog meer hoe we deze inzetten in situaties om verbinding te maken.

Doelgroep cliënten

Kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een beperking en hun (professioneel) netwerk. Vzw Resonans werkt zowel met (vermoeden van) verstandelijke en/of motorische beperking, als normale begaafdheid en bijkomende (gedrags & emotionele) problematiek.

Doelgroep publiek

Deze workshop richt zich tot alle hulpverleners die zoekende zijn rond het bespreekbaar maken van de emotionele ontwikkeling bij cliënten met (het vermoeden van) een beperking en hun netwerk.

 

Materialen

Je ontvangt tijdens het praktijkcongres brochures (i.e. 'De draad tussen cliënt en begeleider' en 'TORDALE.triggert de draad van Gerrit Vignero'), werkschema's (i.e. het werkschema 'de draad' voor evolutiebespreking en handelingsplanning en het syntheseschema) en een magneetbord rond 'de dynamiek van de draad'.

Praktisch

Kort na inschrijving ontvangt je via mail een link die je toegang biedt tot een digitaal keuzeformulier. Dat formulier laat je toe om de workshop aan te duiden die je wenst te volgen tijdens de namiddag (zie overzicht van workshops hierboven). Indien je dit wenst kan je via hetzelfde formulier ook aangeven welke publicatie(s) en/of materialen je eventueel wenst te kopen en of je aanwezig zal zijn tijdens de receptie na afloop van het praktijkcongres. 

Voor wie?

Voor hulpverleners, (zorg)leerkrachten, docenten, leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers, leerondersteuners en begeleiders in de zorg.

 
Delen via social media

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS