ICF als denk- en handelingskader om maximale arbeidskansen te bieden in het kader van de activeringstrajecten

Een opleiding ICF voor toekomstige casemanagers Zorg - Code 112

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 08/05/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 01/05/2019
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

 

Doelstelling van de opleiding

De opleiding is een inleidende studiedag inzake de ICF (Internationale Classificatie van Functioneren) met het oog op het opnemen van het casemanagement Zorg in de activeringstrajecten in het kader van het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten.

De opleiding is erop gericht om:

  • deelnemers te laten kennismaken met de componenten en categorieën van ICF als biopsychosociaal model om het menselijk functioneren in zijn totaliteit in kaart te brengen.
  • deelnemers te laten kennismaken met het biopsychosociaal redeneerproces op basis van het ICF-kader.
  • deelnemers te laten kennismaken met ICF als gemeenschappelijke taal voor de werk- en zorgsectoren.
  • deelnemers inzicht te geven hoe ze op basis van ICF begeleidingsdoelen kunnen bepalen voor de werk- en zorgactoren in de activeringstrajecten.

De opleiding is 1 ECTS studiepunt waard.

Na het volgen van de opleiding krijgt de deelnemer een certificaat van deelname dat zal gelden als ICF certificaat bij een mandaataanvraag als casemanager Zorg.

 

Doelgroep van de opleiding

De welzijns- en zorgvoorzieningen die een mandaat als casemanager Zorg in het kader van de activeringstrajecten kunnen opnemen, kunnen deelnemen aan deze opleiding.

 

Kader

Vanaf 1 juli 2018 kunnen mensen een activeringstraject volgen, een werk- en zorgtraject van maximum 18 maanden voor mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problematiek die (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie. Een persoon met een MMPPS problematiek wordt door VDAB doorverwezen naar een activeringstraject indien VDAB inschat, op basis van alle beschikbare informatie, dat deze na het volgen van een dergelijk traject betaald werk zal kunnen verrichten.

Een deelnemer aan een activeringstraject krijgt een casemanager Zorg en een casemanager Werk toegewezen die samen met de deelnemer het trajectplan van het activeringstraject uittekenen.

Het casemanagement Zorg kan worden opgenomen door de volgende welzijns- en zorgvoorzieningen: OCMW en OCMW vereniging, CAW, dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds, CGG, initiatief voor beschut wonen, psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, welzijns- en zorgvoorziening erkend door het VAPH of het agentschap Jongerenwelzijn, een psychosociaal revalidatiecentrum voor volwassenen, een revalidatiecentrum verslavingszorg en een centrum voor ambulante revalidatie.

Deze voorzieningen kunnen een mandaataanvraag indienen bij het Departement WVG om te mogen optreden als casemanager Zorg in een activeringstraject, indien ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de voorziening beschikken over één of meerdere medewerkers met kennis van ICF.

ICF laat toe om het functioneren en participeren van personen in kaart te brengen, rekening houdend met gezondheid, persoonlijke factoren en context. VDAB heeft zelf een instrument ontwikkeld op basis van ICF, dat toelaat om het functioneren van personen op de arbeidsmarkt en de nood aan ondersteuning in te schatten. Het ICF instrument van een deelnemer aan een activeringstraject wordt tijdens de uitvoering aan het traject ingevuld. Het is dan ook noodzakelijk dat de casemanager Zorg kennis heeft van ICF.

 

ICF

De ICF is de vertaling van de in 2001 gelanceerde International Classification of Functioning, Disability & Health van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vervangt de International Classification of Disability, Impairment and Handicap (ICIDH). ICF biedt een kader om een omvattende beschrijving te geven van het functioneren van een persoon in de samenleving. Het menselijk functioneren is immers een samenspel tussen biologische, individuele en sociale factoren (omgevingsfactoren).

ICF biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en denkkader dat bruikbaar is voor al wie werkt met mensen met een beperking en dit in diverse werkvelden. In deze opleiding gaat het specifiek over de brug die ICF bouwt tussen welzijn/zorg en werk.

Met ICF geven we aan de deelnemers aan de opleiding een kader om het menselijk functioneren in zijn totaliteit te benaderen. Van daaruit leren de deelnemers om begeleidings-  doelen te bepalen voor de werk- en zorgactoren in de activeringstrajecten.

 

Wat na deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan een welzijns- en zorgvoorziening een mandaataanvraag indienen bij het Departement WVG om het casemanagement Zorg in het kader van de activeringstrajecten op te nemen. Nadat een voorziening een mandaat heeft gekregen als casemanager Zorg, zal het betrokken personeelslid (of personeelsleden) van de voorziening door VDAB uitgenodigd worden voor een  opleidingsdag waarin het VDAB-indiceringsinstrument op basis van ICF aan bod komt als toepassing van het dynamisch denk- en handelingskader van ICF om de concrete afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten en de activeringsmogelijkheden en begeleidingsnood van personen met MMPPS-problemen te bepalen. Hierbij wordt ook getoond  de indiceringsgegevens geïntegreerd worden in de online-tool binnen het VDAB-klantendossier van een deelnemer.

 

Info betreffende het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten

Meer info op https://www.departementwvg.be/werk-en-zorgdecreet

 

Vragen?

 

Een organisatie van

      

 

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140