Op aanvraag

Vraag hier vorming voor uw organisatie aan

Sig begeleidt en adviseert kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, scholen, verenigingen of andere diensten bij de organisatie van een lezing of studiedag. Sig werkt samen met freelancers die gespecialiseerd zijn in de onderstaande thema's. In onderling overleg met de spreker en met de aanvragende dienst wordt er een geschikt moment gezocht. Sig regelt de afspraken tussen de aanvrager en de spreker en maakt de contracten. De aanvrager zorgt voor de locatie en (eventueel) audiovisueel materiaal. De kostprijs hangt af van de spreker en het aantal uren vorming.

Let wel, de aangeboden onderwerpen voor breed publiek in het open aanbod kunnen niet worden aangevraagd als vorming op aanvraag!

U kunt dus ook niet individueel inschrijven voor  vormingen op aanvraag, aangevraagd door een organisatie.

Het aanbod op maat behelst alleen deze vier thema's:

 1. Cognitive Disabilities Reconsidered-model (CDM)
 2. (Te) veel dB is niet oké!
 3. Jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen
 4. Info gehoor: leren omgaan met slechthorende en dove mensen

Voor meer inhoudelijke info en boekingen i.v.m. deze 4 thema's kunt u terecht bij Sabine Willaert.

 

1. Cognitive Disabilities Reconsidered-model (CDM)

Therapeuten en zorgverleners werken regelmatig met cliënten met een ‘niet-aangeboren hersenletsel, NAH’ die in hun dagdagelijkse activiteiten beperkt worden door cognitieve problemen.

Het ‘Cognitive Disabilities reconsidered-Model (CDM)’ reikt hen een kader aan om ook eens op een andere, een meer ‘globale’ manier te kijken naar cognitieve problematiek. Daarbij wordt het accent minder op de stoornissen op zich gelegd, maar meer op de concrete gevolgen ervan in het dagelijks handelen.

Het Cognitive Disabilities-reconsidered Model (CDM) is bij uitstek een trans-disciplinair model dat nuttig kan zijn voor alle therapeuten, begeleiders en zorgverleners die werken met cliënten met een niet-aangeboren hersenletsels, NAH die (complexe) cognitieve problemen hebben.

Meer info en contact

 

2. (Te) veel dB is niet OK 

We leven in een luidruchtige maatschappij en de gevolgen daarvan zijn niet meer te negeren. Het staat meer en meer in de (pers)belangstelling dat mensen veel te vroeg aan gehoorverlies lijden door blootstelling aan té veel lawaai. Zich bewust zijn van gevaren en jezelf preventief (leren) beschermen zou eigenlijk even normaal moeten zijn als eten en drinken, want…

Wist je dat…

 • gehoorschade al kan optreden bij blootstelling aan 80 dB?
 • gehoorschade pas écht opvalt als het al te laat is?
 • gehoorschade niet meer te herstellen is?
 • gehoorschade grote gevolgen heeft voor het sociaal leven?
 • het iedereen kan overkomen, jong en oud… ook u?
 • op feestjes, concerten of andere voorstellingen gemakkelijk waarden van meer dan 100 dB worden gehaald?
 • dit te vergelijken is met een paar uur luisteren naar het lawaai van een drilboor?
 • dit al na enkele minuten blijvende schade kan opleveren?
 • preventie en bescherming van het gehoor deel zouden moeten uitmaken van de opvoeding?

Kinderen (zelfs de allerkleinsten!) en jongeren zijn een kwetsbare groep. Ouders zijn zich dikwijls niet bewust van de gevaren of onderschatten de gevolgen. We zijn gewoon aan het ‘lawaai’, maar toch lopen dagelijks kinderen schade op die veel te vroeg gevolgen zal hebben omdat ze minder goed horen. Sig heeft in samenwerking met de afdeling audiologie van de Arteveldehogeschool Gent drie vormingssessies gemaakt voor ouders en/of andere zorgdragers:

 • Draag zorg voor kleine oortjes! Over bescherming en preventie bij kinderen van 0 tot 3 jaar
 • Té veel lawaai? Gehoor bye-bye! Over risico's en preventie bij kinderen in kleuter- en lager onderwijs
 • Nu een MP3-speler, straks een hoorapparaat? Over risico's en zich als jongere (nog) beter te (leren) beschermen

>> Meer info en boekingen
 

3. Jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen

Sig biedt onder de titel 'Inclusieve kinderopvang: een haalbare kaart?' een programma aan over kinderen met ontwikkelingsproblemen. Dit aanbod richt zich tot al wie professioneel begaan is met voorschoolse kinderopvang: personeel van kinderdagverblijven, diensten opvanggezinnen, onthaalmoeders, docenten, verpleegkundigen van Kind & Gezin, enz. Het is onze bedoeling om begeleiding en ondersteuning te bieden bij de opvang van kinderen met een ontwikkelingsprobleem. Het gaat zowel om kinderen die nu al worden opgevangen en niet zo vlot ontwikkelen, als om kinderen die bij aanmelding al een duidelijke diagnose hebben. Sig wil de inclusie van dergelijke kinderen in de reguliere opvang stimuleren en meer en meer waarmaken. Inclusieve kinderopvang is voor alle betrokkenen (de ouders, het kind zelf, de andere kinderen en het personeel) een verrijkende ervaring.

In het onderstaande overzicht staan heel wat verschillende onderwerpen. U kunt in overleg met Sig het vormingstraject zelf vastleggen, zodat zo goed mogelijk aansluit bij de doelstellingen en de concrete noden van uw organisatie. De onderwerpen kunnen ook afzonderlijk worden aangevraagd.

>> Meer info en boekingen

Basissessie: Met teveel vallen en opstaan?
Over ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tot drie jaar.
Deze bassissessie beschouwen als een inwijding in het thema. De verschillende onderwerpen die erin aan bod komen, worden in andere sessies uitgediept. We schetsen aan de hand van beeldmateriaal het verschil tussen een normale, een vertraagde en een gestoorde ontwikkeling.

Module 1: Hoort mijn kindje er ook bij?
Kiezen voor kinderen met ontwikkelingsproblemen in de gewone kinderopvang

In deze vormingssessie geven we duiding bij het begrip inclusie en schetsen we hoe inclusieve kinderopvang er concreet kan uitzien. We bespreken de voor- en nadelen voor het kind en de ouders, alsook het effect ervan op de andere kinderen. Op aanvraag kan een leidinggevende van een kinderopvangdienst of een kinderdagverblijf komen getuigen over de eigen ervaringen met inclusieve opvang.

Module 2: Ontwikkelingsbevorderend omgaan met kinderen met ontwikkelingsproblemen
Via theoretische uiteenzettingen, praktische demonstraties en feedback op de werkvloer kan verzorgers worden geleerd hoe ze kinderen met ontwikkelingsproblemen kunnen helpen. Deze vormingssessies volgen altijd op inhouden over observeren, registreren, signaleren en inzicht krijgen in ontwikkelingsproblemen. Het is de bedoeling vanuit een goede observatie de noden van het kind te leren zien, waardoor je uiteindelijk tot een ‘verpersoonlijkte zorg’ komt. Belangrijk is dat de aangeleerde vaardigheden in functie staan van een kwaliteitsvolle opvang en duidelijk worden onderscheiden van therapeutische technieken en handelingen.

Module 3: Andere onderwerpen in het kader van preventie van ontwikkelingsproblemen

3.1 Gezondheidsopvoeding begint in de wieg
De basis voor een gezond leven wordt gevormd in de eerste levensjaren. De rol van de opvoeder is hierbij bepalend. We gaan na welke factoren bijdragen tot een ‘gezonde’ opvoeding en hoe we daar als opvoeder kunnen aan voldoen, rekening houdend met alle ontwikkelingsdomeinen. In deze sessie komt onder andere aan bod: creëren van een optimale omgeving waarin communicatie een belangrijke plaats inneemt goede gewoontes rond slaap en hygiëne, verantwoord omgaan met medicatie, zorg voor het milieu, enz.

3.2 Ik word groot! Over de ontwikkelingsfasen tot 3 jaar
In deze vormingssessie overlopen we de ontwikkeling van het jonge kind. De nadruk ligt op de onderlinge relatie tussen de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Per periode geven we concrete tips om de ontwikkeling te optimaliseren door bijvoorbeeld aangepast(e) spelletjes of speelgoed aan te bieden, door de inrichting van de ruimte aan te passen, door een aangepaste interactiestijl van de verzorger of door individuele aanpassing aan de verschillende communicatiestijlen van het kind. We gaan verder in op verklaringen van bepaalde gedragsproblemen in bepaalde leeftijdsfasen en mogelijke oplossingen.

3.3 Ben ik er klaar voor? Overgang naar de kleuterschool
Rond de leeftijd van tweeënhalf à drie jaar gaan kinderen naar de kleuterschool. We bespreken de belangrijkste vaardigheden die het kind op dat moment heeft ontwikkeld en de vereisten die de kleuterschool stelt. Verder komt aan bod hoe je de overgang als onthaalmoeder of kinderverzorgster kunt helpen voorbereiden en wat de rol is van de kleuterleidster in de verdere ontwikkeling. Centraal staat de vragen: Wanneer is het kindje rijp voor de kleuterschool en wat kan je doen als dat niet zo is?

>> Meer info en boekingen
 

4. Info gehoor

In deze sessie wordt gestart met een theoretisch gedeelte waarin de werking van het oor en de mogelijke stoornissen worden uitgelegd. Daarna komt de werking en onderhoud van het hoorapparaat aan bod. Er wordt ook een overzicht gegeven van alle technische hulpmiddelen voor dove en slechthorende mensen. Tot slot komt ook de communicatie en de invloed op het dagelijkse leven aan bod.

>> Meer info en boekingen
 

 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140