Recente tendensen in de hulpverlening aan volwassenen met NAH in Vlaanderen

Code 123
Thema
Hersenletsel (NAH)
Code 123
Wanneer 14/10/2016
Uur 09:00u tot 17:00u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 125,00 - € 110,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 11/10/2016
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

PRINT
Extra info

Inhoud

Dit symposium kadert in de week van NAH. Het gaat in op de actuele stand van zaken en de evoluties in de hulpverlening aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Er zijn momenteel namelijk heel wat vragen over het veranderende zorglandschap voor mensen met NAH. Hoe zit het nu precies met de persoonsgebonden financiering? Zijn er diensten die mensen met NAH kunnen begeleiden bij het kiezen van de hulpverlening die voor hen het best zal werken?

Twee thema’s staan tijdens dit symposium centraal: transdisciplinaire zorg en case management. Deze recente tendensen kunnen inspiratie en antwoorden bieden op vragen rond de hervorming van de gezondheidszorg wat betreft NAH.

Wie geconfronteerd wordt met een hersenletsel draagt de gevolgen ervan voor de rest van zijn/haar leven. Een transdisciplinair werkend team (discipline-overschrijdend) kan garant staan voor een kwaliteitsvol leven, waarin de persoon met NAH zo zelfredzaam mogelijk kan functioneren. Patiëntgestuurde hulpverlening en cliëntparticipatie zijn hierbij noodzakelijk, maar de weg naar dit ideaal ligt veelal bezaaid met obstakels.

Case management zou veel van die problemen kunnen oplossen en voorkomen. Therapie, gericht op participatie in de maatschappij, ondersteunt en bevordert de zelfredzaamheid. Een case manager is hierbij van groot belang: hij/zij kent de noden van de NAH-patiënt door en door, zorgt voor continuïteit, beheerst de procedures binnen het zorgbeleid voor personen met NAH, enz. We staan uitgebreid stil bij de vele voordelen van case management, maar zijn er ook struikelblokken?

Kortom, stof genoeg om u te verwelkomen voor dit boeiende programma. Er is ook een posterbeurs!

 

Programma

8.45     Onthaal

 

9.15    NAH en het Vlaams revalidatiebeleid – Dirk Dewolf, Administrateur-generaal bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Als gevolg van de zesde staatshervorming, waardoor delen uit de revalidatiesector werden overgeheveld, staat Vlaanderen voor de grote uitdaging om dit om te buigen naar een gestroomlijnd en coherent revalidatiebeleid.
Het is de bedoeling om op termijn te komen tot een revalidatiesector waarbij elke vorm van Vlaams aanbod gestuurd wordt vanuit één visie hierbij steunend op dezelfde grote basispijlers

  • persoonsvolgende financiering via de Vlaamse Sociale Bescherming
  • gebruik makend van een universeel patiëntenclassificatiesysteem dat in eerste instantie zal aangewend worden voor de inschaling

In afwachting wil Vlaanderen reeds sleutelen aan een aantal knelpunten en voor de conventies wordt hierbij gedacht aan administratieve vereenvoudiging, een betere afstemming van het aanbod op de  behoeften (prescreening), garanderen van vereiste medische specialismen en het in kaart brengen van de zorgbehoeften.

 

10.00  De nieuwe ‘NAH Liga’ met een Vlaams Hersenletselplan – Beni Kerkhofs

Het Vlaams Platform NAH peilde in 2014 naar de noden van personen met NAH en hun omgeving. Op basis van deze bevraging werd in 2015 een intersectoraal gedragen Vlaams Hersenletselplan geschreven. De Week van NAH in 2016 is een eerste realisatie van dit plan, maar er is nog veel werk aan de winkel. Het Vlaams Platform NAH, de Vlaamse Liga NAH en de regionale samenwerkingsverbanden hebben zich op 9 juni 2016 verenigd in de nieuwe ‘NAH Liga’ om het plan verder te realiseren.

 

10.30  Pauze

 

11.00   Brain Injury Case Management: Making a Positive Difference – Mark Holloway (UK)

This talk will focus on the development of brain injury case management in the UK and the role it plays in the rehabilitation and ongoing support of people with an ABI and their families. Reference will be made to the literature and to case studies to identify the specific needs of this group and the role effective case management can play in responding to them.

 

12.00  Naar meer continuïteit in de zorg voor de persoon met NAH? – Wouter Lambrecht en Carla De Meuleneire

In deze bijdrage stellen we onze visie voor van hoe de zorg voor de persoon met NAH mogelijk optimaler kan verlopen. De patiënt en de context moeten in alle geval meer betrokken zijn bij de revalidatiedoelstellingen op korte en lange termijn. Ook de re-integratie en resocialisatie van de persoon met NAH verdienen een belangrijke plaats in het geheel. Bij dergelijke belangrijke aspecten moeten mensen met NAH bijgestaan worden door een vertrouwenspersoon. Hoe kan dit concreet vorm krijgen?

 

12.30  Lunch met postersessies

 

13.30  NAH in kaart: het belang van een neurowetenschappelijk kader voor de integrale innovatieve zorgaanpak van personen met een verworven hersenaandoening – Christophe Lafosse

Goede NAH-zorg vraagt om een integrale aanpak in een gestroomlijnde keten van disciplines. Deze bijdrage schetst een stand van zaken van recente innovaties in de zorg aan personen met NAH. Hiervoor hanteren we een integratief kader vanuit een neurowetenschappelijk standpunt. De resultaten pleiten voor zorg met aandacht voor mensen met NAH waarbij transdisciplinaire integrale samenwerking primeert.

 

14.15  Functioneren van personen met NAH in de thuissituatie – Catherine De Vos

Welke impact heeft een NAH op het leven? Welke gevolgen heeft dit voor de sociale participatie, welke persoonlijke en omgevingsfactoren ervaren personen met NAH als een belemmerende/faciliterende factor? Welke doelen formuleren zij met het oog op een betere levenskwaliteit? En wat is het belang van een ondersteuningsgerichte en transdisciplinaire aanpak om de persoon met NAH en zijn omgeving te ondersteunen? Op deze vragen hopen we een antwoord te bieden.

 

14.45  Pauze

 

15.00  TBI express partner training: beter leren communiceren met personen met een traumatisch hersenletsel – Frank Paemeleire

Personen met traumatische hersenschade vertonen vaak cognitieve stoornissen waardoor de communicatie moeilijk verloopt. In deze bijdrage illustreren we een aantal communicatiestrategieën die door iedereen in het dagelijkse contact met de persoon ingezet kunnen worden. De training is gebaseerd op het Australische educatieprogramma TBI EXPRESS- partnertraining, waarvan de effectiviteit al in verschillende wetenschappelijke studies  aangetoond is.

 

15.45  Groepstherapeutisch werken aan coping/verwerking na NAH – Wouter Lambrecht en Camille De Schaepmeester

We stellen een zelf ontwikkeld groepstherapeutisch pakket voor, bestaande uit verschillende modules met een vaste structuur. Voor de persoon met NAH is er zowel het aspect lotgenotencontact als aangepaste informatie in de vorm van psycho-educatie. Aan bod komen: vermoeidheid na NAH, stress,  piekeren, depressie, waarden (cf. ACT), motivatie, assertiviteit & relaties. Het programma is doorspekt met oefeningen, die tijdens de sessie én als huiswerkopdrachtworden meegegeven.

Tijdens deze bijdrage geven we  een zeer bondig theoretisch kader  en overlopen we kort de verschillende modules. Doelstelling is om de deelnemer (over de disciplines heen) meer vertrouwd te maken met de diverse topics die bij de ‘verwerking van NAH’ komen kijken.

 

16.30  Slotwoord

 

Praktisch

Er wordt een broodjeslunch voorzien tijdens de middagpauze.
Voor deze vorming kan u gebruik maken van de KMO portefeuille.
Accreditering werd aangevraagd i.s.m. de Vereniging van Revalidatieartsen.
Accreditatie werd aangevraagd bij Pro-Q-Kine.
De early-bird actie voor dit symposium is afgelopen.

 

Posterbeurs

Sig roept op om posters in te dienen die aansluiten bij de ruime thematiek rond NAH, neurologisch letsel en neurowetenschappen. Inzendingen kunnen gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek of op de beschrijving en evaluatie van de eigen praktijk van de laatste jaren (bv. diagnostiek van neuropsychologie, recente logopedische tests, een bepaalde behandelingsmethode). Ook onderwerpen die al elders gepresenteerd zijn (bv. in Nederland) zijn welkom. We willen in het bijzonder professionele hulpverleners aanmoedigen om hun praktijkervaring via deze weg te delen met collega’s. Abstract en poster mogen zowel in het Nederlands als in het Engels zijn.
 
Bent u geïnteresseerd? Dien dan zo spoedig mogelijk uw abstract (± 250 woorden) in bij Jolien Leclercq. Vanaf 1 september wordt u verwittigd of uw poster weerhouden is.

 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken

CONTACTEER ONS